Install Go on CentOS

Check Version

go version

Download and Unzip

wget https://go.dev/dl/go1.18.5.linux-amd64.tar.gz

tar -C /usr/local -zxvf go1.18.5.linux-amd64.tar.gz

Add to Environment Variable and Take Effect

vi /etc/profile

export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin

source /etc/profile
Application Servers kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Linux Best Practices

CPU
lscpu
cat /proc/cpuinfo

Memory Usage
free
cat /proc/meminfo
top
htop

Disk Usage
df -h
du -h

OS Check
cat /etc/os-release
cat /etc/system-release
lsb_release -a
sw_vers

Users
w, who, users
cat /etc/passwd


Groups
cat /etc/group

Change Password
passwd

Port Check
netstat -ant

Change Directory

cd /path/to/you/want/to/goİstediğin dizine geçer
cd -Eski çalıştığın dizine geçer
Linux kategorisine gönderildi | Yorum yapın

SFTP Configuration on CentOS

It is a cheat sheet for SFTP configuration on CentOS. Long version is on DigitalOcean.

Create a User

sudo adduser xfiles
sudo passwd xfiles

Create a Directory for File Transfers

sudo mkdir -p /var/sftp/uploads
sudo chown root:root /var/sftp
sudo chmod 755 /var/sftp
sudo chown xfiles:xfiles /var/sftp/uploads

Configure SSH Deamon

sudo vi /etc/ssh/sshd_config

Match User xfiles
ForceCommand internal-sftp
PasswordAuthentication yes
ChrootDirectory /var/sftp
PermitTunnel no
AllowAgentForwarding no
AllowTcpForwarding no
X11Forwarding no

Restart SSD Deamon

sudo systemctl restart sshd

Test in the Server

sftp xfiles@localhost

Well Done!

Application Servers kategorisine gönderildi | Yorum yapın

VNC ile RHEL Uzak Masaüstü

 1. Önce bir desktop uygulaması yüklememiz lazım.
  yum groupinstall "GNOME Desktop"
 2. TigerVNC sunucusunu fontlarıyla birlikte yüklemeliyiz.
  yum install tigervnc-server xorg-x11-fonts-Type1
 3. 5903 portundan yayın yapabilmesi için bir service oluşturalım.
  cp /lib/systemd/system/vncserver@.service /etc/systemd/system/vncserver@:3.service
 4. Kullanıcı bilgisini tüm <USER> alanlarını değiştirerek güncelleyelim.
  vi /etc/systemd/system/vncserver@:3.service
 5. İlgili kullanıcıya geçiş yapıp vncserver için kullanıcı ve şifre oluşturalım.
  vncserver
 6. Aşağıdaki komutlarla da deamonu enable edip başlatalım
  systemctl daemon-reload
  systemctl start vncserver@:3.service
  systemctl enable vncserver@:3.service

Artık VNC viewer ile bağlanabiliriz 🙂

Linux kategorisine gönderildi | Yorum yapın

CentOS 7 & Red Hat Enterprise Linux 7 Java Kurulumu

 1. sudo -i
 2. yum update
 3. yum list available java\*
 4. yum install java-11-openjdk
 5. alternatives –config java
 6. choose you want
Java, Linux kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Linux X11Forwarding

Linux sunucu ekranını kendi masaüstümüze çekmek için X11Forwarding açmamız lazım. Aşağıdaki komutlarla açabiliriz.

cat /etc/ssh/sshd_config
vi /etc/ssh/sshd_config

AddressFamily inet
X11Forwarding yes

service sshd restart

touch /home/user/.Xauthority
xauth list
xauth add

Application Servers kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Docker Cheat Sheet

## Docker Version and Info
docker -v
docker info


## List Images
docker images

## List Containers (running, all)
docker container ls
docker container ls --all
docker ps
docker ps -a


## Run a New Container
docker run <image-name>
docker run --name
<name> <image-name>
docker run -p
<outer-port>:<inner-port> <image-name>
docker run -d -p
<outer-port>:<inner-port> <image-name>

## Start a Container
docker start <name>

## Stop a Container
docker stop <name>

## Remove a Container
docker rm <container-id>
docker rm -f
<container-id>

## Remove an Image
docker rmi <image-name>

## Remove All Stopped Containers
docker container prune

## Remove All Unused Images
docker image prune -a

## Connect to Docker via Bash
docker exec -it <name> bash

Install Docker
yum install docker

Start Docker Deamon
systemctl start docker

Create a Postgres Container
docker run -d --name my-postgres -p 5432:5432 -e POSTGRES_PASSWORD=postgres postgres

Create a Keycloak Server
docker run -d --name my-keycloak -e KEYCLOAK_USER=keyadmin -e KEYCLOAK_PASSWORD=keypass -p 7000:8080 jboss/keycloak 

Create a Konga Admin GUI
docker run -d --name my-konga -p 1337:1337 -e "TOKEN_SECRET=somerandomstring" -e "DB_ADAPTER=postgres" -e "DB_HOST=kong-database" -e "DB_PORT=5432" -e "DB_USER=kong" -e "DB_PASSWORD=kong" -e "DB_DATABASE=konga" -e "NODE_ENV=development" --net=kong-net pantsel/konga

Create a Docker Network
docker network create --driver bridge kong-net

Connecting a Docker Container to a Network
docker network connect kong-net kong-database

Docker kategorisine gönderildi | Yorum yapın

SSH Key Pair Oluşturmak

Güvenlik amaçlı bağlandığım yerlere çoğunlukla “username”/”password” kullanmaktansa SSH Key Pair oluşturarak “Public Key”i paylaşıp bağlanmayı tercih ediyorum.

Bu yazıda da Mac OS işletim sistemi için nasıl anahtar çifti oluşturulur detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım.

SSH Key Pair Nedir? (Güvenli Kabuk Anahtar Çifti)

Secure Shell (Güvenli Kabuk), güvensiz bir ağ üzerinde güvenli haberleşmeye olanak sağlayan bir kriptografik ağ protokolüdür.

Amacım şu an private-public key pair (özel-genel anahtar çifti) oluşturmak olduğu için “asimetrik şifreleme” ile RSA anahtar çifti üreteceğim. Aşağıda ssh-keygen aracının özelliklerini bulabilirsiniz.

 1. Terminal üzerindeki aşağıdaki komutu çalıştıracağım. RSA anahtar çifti oluşturmama yardımcı olacak.
  ssh-keygen -t rsa
 2. Hangi dosyaya kaydetmek istediğimizi soracak, istediğiniz ismi verebilirsiniz.
 3. Bu adımdam sonra isterseniz bu anahtarları kullanmak için şifre koyabilirsiniz.
 4. Çıktı aşağıdaki gibi olacaktır. Sizin bir private bir de public olmak üzere iki anahtar oluşturuldu. Private olanı kimse ile paylaşmamanız lazım.
 5. Public olanının (sonu .pub ile bitiyor) içinden anahtarı alıp artık paylaşabilirsiniz.

Kolay gelsin.

Application Servers kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın